Stor respons på innbyggerundersøkelsen

Lokalbefolkningen i Tønsberg og Færder er fulle av ideer, ønsker og innspill for den kommende byutviklingen på Kaldnes Vest. Det viser de over 300 svarene i vår innbyggerundersøkelse.

Shutterstock 1085343893

Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

Begrepet bærekraft kobler sosiale, økonomiske og miljømessige behov. I sammenheng med byutvikling betyr det at målet er en god by for alle innbyggerne. Det viser seg at en kombinasjon av arbeidsplasser, boliger i byen og det å kunne dele felles arealer og offentlige rom har en høy verdi.

I forbindelse med vår innbyggerundersøkelse stilte vi spørsmålet «Hva er god byutvikling på Kaldnes Vest?». Over 300 personer svarte på undersøkelsen, og blant kvalitetene som nevnes i svarene er blant annet en tilgjengelig, offentlig sjøfront og allmenne goder for flere enn bedrifter og beboere. Som byutviklingsgrep foreslås blant annet å «åpne opp området» og å starte med offentlige kvaliteter.

Det har kommet flere konkrete forslag til hvordan boligprosjekter kan bli bedre, forslag om å bevare deler av industribebyggelsen, bygge på det eksisterende og skape noe «unikt» så man «ikke bygger det samme som på andre steder».

Videre ønsker befolkningen parker, grøntområder og offentlige plasser og torg. Flere har også innspill til hvordan man kan få til bedre byutvikling generelt, som å «skape en miks av kontorer, kultur og boliger» og «... variert innhold, også butikker, ikke bare kontor».

Mange trekker fram behovet for attraksjoner, noe som «trekker folk dit». For å få til dette foreslås det å ha underholdning, konserter, arrangementer, tilrettelegging for opphold, og funksjoner som supplerer heller enn konkurrerer med eksisterende sentrum.

Viktigheten av å få på plass en ny fastlandsforbindelse nevnes også, samt å sikre god atkomst til området og god tilgjengelighet internt med sykkel- og gangveier og kollektivtrafikk. Noen få påpeker også behovet for tilgjengelighet med bil, både atkomstveier og parkeringsplasser.

Vi verdsetter alt engasjement og alle innspill fra lokalbefolkningen, og tar dette med oss under utviklingen av Kaldnes Vest. Dette er innspill som vil kunne bidra til å prege byens fremtid.