Norges mest attraktive bydel

På Kaldnes Vest ønsker vi å skape Norges mest attraktive nye bydel.
Her vil vi legge til rette for arbeidsplasser, drive byutvikling på lag
med naturen og skape møteplasser for alle ved sjøfronten.

Bærekraftig byutvikling

God byutvikling oppnår vi gjennom fokus på mangfold og bærekraft, og gjennom nært samspill med lokalbefolkning og politikere. Kaldnes Vest ligger sentralt i vestenden av kanalaksen. Når arealkrevende industrier forsvinner fra sentrale byområder, åpnes muligheter for moderne byutvikling med høy konsentrasjon av arbeidsplasser. Vi er i en tidlig fase og har ingen ferdig plan for området, men målet er å få til en utvikling som kan skape verdier for alle. Nye Kaldnes Vest vil aktivisere og forskjønne området langs kanalen, og åpne for urban og bærekraftig områdeutvikling.

Eiendomsselskapet Glastad Farsund AS er hovedeier i prosjektet Kaldnes Vest som utvikles av Kaldnes AS. Daglig leder Eirik Sunde er medeier. Familien Glastad representerer en av Norges mest tradisjonsrike familier innenfor industriell utvikling, der fokus har vært og er soliditet og langsiktighet. De har mer enn 100 års historikk, og driver i dag omfattende virksomhet innenfor eiendom, hotell, industri, sjømat, shipping og finans, med flere hundre ansatte i Stavanger, Farsund, Kristiansand, Tønsberg og Oslo.

Asplan Viak er ett av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer, og er engasjert som rådgiver i prosjektet. Med tverrfaglig kompetanse og tett dialog med oppdragsgiver utvikler de helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger. Asplan Viaks misjon er «Former samfunnet – ser mennesket». I dette ligger det en bevissthet knyttet til hvordan samfunnet formes og hvordan vi skal se konsekvenser av dette for enkeltmennesket både i egen bedrift og i samfunnet forøvrig. Deres verdigrunnlag er at vi må se menneskene og deres behov der hvor de er, og ikke la egne forutinntatte meninger komme i veien. Og parallelt forstå hvordan samfunnet virker og hvilke mekanismer og påvirkninger som styrer endringene nasjonalt og internasjonalt. Felles verdigrunnlag og tett samarbeid mellom oppdragsgiver og rådgiver er oppskriften på bærekraftig byutvikling!

Tidslinje for
utvikling av nye
Kaldnes Vest

  • 2017 Oppstart prosjekt
  • 2018 Involvering og
    samhandling
  • 2019 - 2024 Kommunalt og
    privat planarbeid
  • 2025 - 2040 Byggeperiode