Tildelt årets Jordvernpris 2021

Jordvern Vestfold deler ut Årets Jordvernpris til en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering.

Utdeling av Årets Jordvernpris 2021 Eirik graver ned epletreet

Vi er takknemlige og stolte over å motta årets Jordvernpris fra Vestfold Jordvern.

Juryens begrunnelse

«Kaldnes AS mottar årets Jordvernpris 2021 for deres fokus på bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved gjenbruk og transformasjon av tomteareal og bygninger. Det reduserer presset på bynære matjordarealer. Deres hovedprosjekt, Kaldnes Vest i Tønsberg, er et strålende eksempel»

- Den beste matjorda ligger i og rundt byer og tettsteder. Det er viktig å løfte fram gode transformasjonsprosjekt som minsker utbyggingspresset på bynære matjordarealer. Kaldnes Vest er et slikt prosjekt og god utnytting av disse allerede grusede/asfalterte arealene vil kunne begrense presset på de meget gode matjordarealende rundt Tønsberg og på Nøtterøy.

- Smart og effektiv byutvikling som utnytter allerede grusede/asfalterte areal gir godt jordvern.

- Jordvern Vestfold inviterer eiendomsutviklere til både dialog og til våre møter. Kaldnes AS er av de som har vist at de engasjerer seg i jordvern og bærekraftige løsninger.

Bakgrunn

Vestfold har jordarealer som er svært viktige for produksjon av poteter, grønnsaker, frukt, bær og korn. Tønsberg er en av landets viktigste matkommuner. Stadig oppstår det interessekonflikter mellom jordvern og eiendomsutvikling.

«Om vi i eiendomsbransjen satser i byer og tettsteder kan vi forhindre nedbygging av verdifull matjord. I en matregion som Vestfold er dette spesielt viktig», forteller daglig leder i Kaldnes AS Eirik Sunde.

«Jeg har spesielt i de siste årene sett hvilket verdifullt arbeid Jordvern Vestfold gjør og jeg er stolt over å få denne prisen på vegne av ansatte og samarbeidspartnere i Kaldnes», sier Sunde.

Bærekraft og vern om jordbruksareal er del av diskusjonen når nye prosjekter vurderes. Derfor har Kaldnes hovedfokus på by- og stedsutvikling. Målet er å skape attraktive prosjekter i byer og tettsteder ved gjenbruk og transformasjon av tomteareal og bygninger.

«Bærekraft er et sentralt begrep i alt vi gjør. Faktisk var livslinjer fra et blad inspirasjon til vår bladformede logo. Bladet symboliserer noe levende og varig som står seg i generasjoner. Siden vi er ved kysten måtte fargen bli blå», sier Sunde engasjert.

Kaldnes Vest, i Tønsberg er et godt eksempel på hvordan man kan møte utfordringer om stadig større press på landbruksareal. Fra denne sommeren står det sentrumsnære området på mer enn 100 mål forlatt uten noen aktivitet etter en lengre periode med industridrift.

«Transformasjon av dårlig utnyttet areal til nye funksjoner til glede for flest mulig, gir en bærekraftig byutvikling samtidig som man verner om matjorda. En av våre tre hovedmål i prosjektet er byutvikling på lag med naturen», forklarer Sunde.

Mer grønt inn i byen hvor det tilrettelegges for lokal matproduksjon gir nytteverdi, økt trivsel og positive helseeffekter.

Årets jordvernpris 2021

Om Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold ble stiftet 25. august 1997, den gang som Jordvernforeningen i Vestfold.

Foreningen ble stiftet fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. En sterkt voksende befolkning skaper behov for stadig mer mat. Det er ikke forenlig med å bygge ned matjorda. Det har derfor hele tiden vært viktig for foreningen å fokusere på at jordvern er en samfunnssak, ikke primært en bondesak.

Medieomtale Jordvern Vestfold, 28. mars 2021: Årets jordvernpris til Kaldnes AS

Medieomtale Tønsbergs Blad 24. mars 2021: - Fikk en pris han aldri hadde drømt om